Algemene Voorwaarden Insight Real Estate B.V.

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan: onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
 2. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 3. Elke vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. voert door hem of haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van zijn opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen mag de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren. Insight Real Estate B.V. kan in sommige gevallen input van derden nodig hebben om alle of een deel van de dienstverlening uit te voeren. Waar Insight Real Estate B.V. voornemens is om tot uitbesteding aan derden over te gaan, zal Insight Real Estate B.V. toestemming van de opdrachtgever vragen alvorens tot uitbesteding over te gaan. Insight Real Estate B.V. is niet aansprakelijk voor het toezicht op of het monitoren van de prestaties van derden.
 4. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. verschuldigd zijn.
 5. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel IV.2 is van overeenkomstige toepassing.
 6. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. anders overeenkomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane verschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. kunnen – conform artikel V.6 – betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane verschotten en gemaakte onkosten overeenkomen.

II. Opdracht

 1. Onder “opdracht” wordt voor zover niet anders blijkt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed.
 2. Onder “diensten” wordt voor zover niet anders blijkt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de diensten die door Insight Real Estate B.V. aan de opdrachtgever worden geleverd in het kader van de opdracht, zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging.
 3. De opdrachtgever benoemt Insight Real Estate B.V. om diensten te verlenen onder deze Algemene Voorwaarden en onder de voorwaarden die in de opdrachtbevestiging zijn uiteengezet. Elke opdrachtbevestiging vormt een overeenkomst op zichzelf die de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden bevat die aan de opdrachtgever zijn verstrekt (samen vormen deze documenten de “opdracht”).
 4. De volledige reikwijdte van de te verlenen diensten die deel uitmaken van de opdracht worden vermeld in de opdrachtbevestiging. Insight Real Estate B.V. is op geen enkele wijze gebonden een andere rol of functie uit te oefenen dan die in de opdrachtbevestiging is gedocumenteerd.
 5. De opdrachtgever zal alle noodzakelijke medewerking verlenen om elke vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. in staat te stellen te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot alle toepasselijke wetten, met name die betrekking hebben op ‘ken je opdrachtgever’, het witwassen van geld en het voorkomen van andere financiële misdrijven, en gegevensbescherming. Zowel de opdrachtgever als Insight Real Estate B.V. komen overeen te voldoen aan alle toepasselijke wetten bij het nakomen van de verplichtingen met betrekking tot de Opdracht.
 6. De vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan hij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan hij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. met, te zijner keuze, elk van deze opdrachtgevers of een van hen. De vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen tussen de betreffende opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van één van de opdrachten. Bij het overleg stelt de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. tevens de mogelijkheid aan de orde dat de opdrachtgever wiens opdracht wordt opgeschort of beëindigd een collega-vastgoedadviseur inschakelt. Komt, al dan niet in strijd met het voorgaande, tussen de opdrachtgevers

  een overeenkomst tot stand, dan kan de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. in gevallen waarin de wet zich niet tegen het in rekening brengen van honarium verzet, daaraan slechts ten opzichte van een van hen een recht op honorarium ontlenen.

 7. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.
 8. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.
 9. Indien een opdrachtgever aan verschillende makelaars opdracht geeft, zijn de bepalingen van deze paragraaf onverkort op elk van deze opdrachten van toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze makelaars overeenkomstig deze paragraaf vergoeding van verschotten, onkosten en courtage verschuldigd, behoudens in zoverre met een of meer van deze makelaars daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
 10. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door:
 1. vervulling door de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V.;
 2. intrekking door de opdrachtgever;
 3. teruggaaf door de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. 

III. Honorarium

 1. Ter vergoeding van de diensten betaalt de opdrachtgever een honorarium. Het honorarium, of de berekeningsmethode ervan, zijn conform hetgeen is uiteengezet in de opdrachtbevestiging.
 2. De opdrachtgever is aan de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. honorarium verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. verleende diensten.
 3. De opdrachtgever is eveneens honorarium verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel II.8 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes (6) maanden na het einde van de opdracht.
 4. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. op honorarium onverlet.
 5. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
 6. Ingeval de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. door toedoen van zijn opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag hij honorarium in rekening moet brengen, heeft hij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is het naar dit bedrag berekende honorarium verschuldigd.
 7. Met inachtneming van het bepaalde in artikel III.4 is de courtage verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

IV. Kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de kosten die de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. tevoren met zijn opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
 2. Onverminderd het in artikel IV.1 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht intrekt of opschort bovendien aan de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. een vergoeding verschuldigd. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
 3. Opdrachtgever en de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in artikel IV.2 van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.

V. Betaling

 1. Facturen van Insight Real Estate B.V. zijn betaalbaar vanaf de datum van elke factuur, en dienen binnen veertien (14) dagen te worden betaald.
 2. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de vertegenwoordiger van Insight Real Estate B.V. vanaf het moment van verstrijken van deze 30 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (artikel 6:120 BW).
 3. De opdrachtgever betaalt alle bedragen door middel van elektronische overschrijving naar de bankrekening van Insight Real Estate B.V. die vermeld wordt op de factuur. Insight Real Estate B.V. kan contante betalingen niet accepteren.
 4. Opdrachtgever betaalt alle bedragen die aan Insight Real Estate B.V. verschuldigd zijn met betrekking tot de opdracht zonder verrekening en vrij van enige aftrek.
 5. Indien de opdrachtgever krachtens toepasselijk recht verplicht is een bedrag in te houden van enige betaling, dan zal deze betaling worden verhoogd teneinde ervoor te zorgen dat Insight Real Estate B.V. hetzelfde bedrag ontvangt als zij zou hebben ontvangen wanneer geen inhouding nodig was geweest.
 6. Insight Real Estate B.V. kan eisen dat betalingen worden verricht voordat een aanvang wordt gemaakt met de diensten of een gedeelte ervan of de voltooiing ervan. Bij het opgeven van op-rekening betalingen kan Insight Real Estate B.V. rekening houden met de aard en de context van de te verrichten diensten en de waarschijnlijke timing en bedragen van de te maken kosten.
 7. Insight Real Estate B.V. kan door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de levering van diensten opschorten indien een bedrag niet binnen de in artikel V.1 vermelde termijn aan Insight Real Estate B.V. is betaald, totdat alle uitstaande bedragen volledig zijn betaald in vrij beschikbare gelden.
 8. Na afronding van een opdracht is Insight Real Estate B.V. gerechtigd materialen van opdrachtgever die nog in bezit zijn te houden zolang door opdrachtgever verschuldigde bedragen uitstaand blijven.
 9. Insight Real Estate B.V. kan het dossier van opdrachtgever bij kredietregistratiebureaus opvragen teneinde de identiteit van opdrachtgever te verifiëren en te beoordelen of opdrachtgever de betalingsverplichtingen in verband met de opdracht kan nakomen.

VI. Geld van opdrachtgevers

 1. Insight Real Estate B.V. is “Regulated by RICS” en behandelt geld van opdrachtgevers derhalve conform RICS-regels en -reglementen, zie daartoe ook www.rics.org.

VII. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden
  verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

VIII. Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal, zodra het redelijkerwijs uitvoerbaar is na een verzoek, alle informatie, bijstand, goedkeuringen en toestemmingen geven die Insight Real Estate B.V. redelijkerwijs heeft aangevraagd met betrekking tot de uitvoering van de verplichtingen in verband met de opdracht. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens volledig en accuraat zijn in alle materiële opzichten en zal Insight Real estate B.V. zo spoedig mogelijk in kennis stellen als opdrachtgever zich ervan bewust wordt dat informatie onvolledig, onjuist of misleidend is.
 2. De opdrachtgever bevestigt dat Insight Real Estate B.V.:
 1. gerechtigd is zich te verlaten op de volledigheid, juistheid, toereikendheid en consistentie van de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie; en
 2. niet aansprakelijk is voor eventuele onjuistheden die zijn opgenomen in de door of namens opdrachtgever verstrekte informatie, tenzij anders vermeld.
 1. Alle beoordelingen die door Insight Real Estate B.V. worden gedaan zijn gebaseerd op het niveau en de hoeveelheid informatie verstrekt door de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd er vanuit te gaan dat insight Real Estate B.V. een inspectie heeft uitgevoerd. De opdrachtgever dient hiermee rekening te houden met betrekking tot alle cijfers, berekeningen n adviezen.
 2. De opdrachtgever zal de juistheid en volledigheid van de door Insight Real Estate B.V. opgestelde gegevens van objecten vaststellen en bevestigen dat deze niet misleidend zijn. De opdrachtgever verbindt zich ertoe Insight Real Estate B.V. onverwijld in kennis te stellen als gegevens onjuist of onvolledig zijn of worden.

IX. Vertrouwelijkheid

 1. De opdrachtgever stemt ermee in dat Insight Real Estate B.V. bekendmaakt dat zij diensten levert of heeft geleverd aan de opdrachtgever en dat zij de naam van de opdrachtgever gebruikt in de publiciteit. Insight Real Estate B.V. publiceert echter geen gegevens over eventuele voorgestelde of feitelijke transacties (met uitzondering welke openbaar zijn) zonder voorafgaande toestemming die niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd of vertraagd.
 2. De opdrachtgever zal zowel voor als na beëindiging van de opdracht de vertrouwelijkheid bewaren van:
 1. alle door Insight Real Estate B.V. ontvangen informatie met betrekking tot de methodologieën en/of technologieën die door Insight Real Estate B.V. zijn gebruikt bij de levering van de diensten;
 2. de gegevens van de voorwaarden waaronder Insight Real Estate B.V. de diensten levert; en
 3. alle andere informatie met betrekking tot de zakelijke activiteiten van Insight Real Estate B.V die niet publiekelijk beschikbaar zijn.

X. Kwaliteit van de dienstverlening

 1. Bij de uitvoering van de diensten zal Insight Real Estate B.V. redelijke zorg en vaardigheid uitoefenen die in het algemeen kan worden verwacht van een competente leverancier van

diensten die vergelijkbaar is voor wat betreft omvang, aard en complexiteit van de diensten.

 1. Indien de opdrachtgever ontevreden is met de levering van de diensten door Insight Real Estate B.V., dan dient er in eerste instantie een klacht te worden voorgelegd bij de Insight Real Estate B.V.-ondertekenaar van de opdrachtbevestiging overeenkomstig de bepalingen van Insight Real Estate B.V.’s klachtenprocedure die op het moment van de klacht van kracht zijn. Insight

Real Estate B.V. zal op verzoek van de opdrachtgever een kopie van de klachtenprocedure verstrekken aan de opdrachtgever.

 1. Er zijn geen impliciete voorwaarden van toepassing uit hoofde van en/of in verband met de opdracht, en er worden geen andere uitdrukkelijke garanties gegeven. Al dergelijke voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten voor zover toegestaan door toepasselijk recht.

XI. Nederlands rechts, aansprakelijkheid en verzekering

 1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Insight Real Estate B.V. is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Insight Real Estate B.V. uit de tussen hen gesloten overeenkomsten voortvloeiende, daaronder begrepen geschillen omtrent honorarium, kosten en de nakoming van opdrachtgevers betalingsverplichtingen jegens Insight Real Estate B.V., worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. In geval van een collegiale opdracht is Insight Real Estate B.V. niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door een collega-makelaar veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht. In geval van een collegiale opdracht prevaleren deze Algemene Voorwaarden boven die van de collega-makelaar.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Insight Real Estate B.V. die voortvloeit uit of ontstaat in verband met een opdracht of een inbreuk of een geval van niet-nakoming, ongeacht hoe fundamenteel deze is (inclusief door nalatigheid of schending van een wettelijke verplichting), in contract, onrechtmatige daad of anderszins, zal in alle omstandigheden beperkt zijn tot een bedrag dat gelijk is aan het kleinste van de volgende bedragen:
 1. 1 (één) keer het door of namens de opdrachtgever betaalde of te betalen honorarium in verband met de opdracht; of
 2. het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Insight Real Estate B.V. wordt uitbetaald.
 1. Iedere aanspraak op Insight Real Estate B.V. wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één (1) jaar na beëindiging van de opdracht.

XII. Beëindiging opdracht

 1. Elke contractpartij kan de opdracht zonder reden te allen tijde beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, waarbij een opzegtermijn van ten minste dertig (30) dagen in acht dient te worden genomen.
 2. Elke partij is gerechtigd de opdracht (wegens gegronde reden) te allen tijde te beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging, ofwel onmiddellijk of na een dergelijke opzegtermijn, naar wens van de partij, indien de wederpartij:
 1. de opdracht schendt door overtreding van de overeenkomst en deugdelijke nakoming blijvend onmogelijk is;
 2. een herstelbare inbreuk pleegt op de overeenkomst binnen de opdracht en deze inbreuk verzuimt teherstellen binnen een termijn van dertig (30) dagen na de betekening van kennisgeving van de inbreuk met het verzoek tot herstel van (of, na het herstel hiervan een soortgelijke inbreuk pleegt binnen de volgende (30) dagen); of
 3. de bedrijfsactiviteiten staakt of dreigt te staken, niet in staat is de schulden te betalen in de zin van de Nederlandse faillissementswet, een bestuurder, ontvanger, curator of manager benoemd wordt over de activa of een deel ervan, met schuldeisers in het algemeen een regeling aangaat of een uitspraak is gedaan of een besluit is genomen dat de organisatie wordt geliquideerd

  (anders dan ter bevordering van een regeling voor fusie als oplossing of reorganisatie als oplossing) of een soortgelijk of gelijkwaardig proces ondergaat in enig rechtsgebied dat (mogelijk) schade toebrengt aan de reputatie; of

 4. mogelijke schade toebrengt aan de reputatie.
 1. Insight Real Estate B.V. kan de opdracht onmiddellijk beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving indien opdrachtgever een factuur niet binnen een termijn van dertig (30) dagen na dagtekening van de factuur is voldaan.
 2. Bij beëindiging van de opdracht zal opdrachtgever aan Insight Real Estate B.V. het volgende betalen:
 1. honoraria voor de diensten die zijn geleverd (op een pro rata basis rekening houdend met de honoraria die voor de voltooiing van de opdracht moeten worden betaald, de verwachte duur van de volledige opdracht en de diensten die vóór de beëindiging zijn geleverd, tenzij anders vermeld);
 2. eventuele kosten die gemaakt zijn ten behoeve van uitvoering van de opdracht;
 3. in die gevallen waarin het recht wordt uitgeoefend door opdrachtgever, extra bedragen die in de opdrachtbevestiging als verschuldigd worden vermeld bij beëindiging.
 1. Indien de opdrachtgever binnen zes (6) maanden na beëindiging – om welke reden dan ook –

van de opdracht direct of indirect een overeenkomst sluit met een door Insight Real Estate B.V. aangeleverde lead, dan is de opdrachtgever Insight Real Estate B.V. honorarium verschuldigd die bij een normale voltooiing van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 1. Indien een partij, te goeder trouw, een recht van opzegging uitoefent, is het eerst daaropvolgende nalaten of weigeren om alle of een van de huidige verplichtingen in verband met de opdracht uit te voeren, geen overtreding van de opdracht (tenzij het recht van opzegging voortvloeit uit niet-nakoming).