Klachtenprocedure Insight Real Estate B.V.

Klachtenprocedure Insight Real Estate B.V.

Insight Real Estate B.V. streeft naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid.  Dat neemt niet weg dat zich altijd een situatie kan voordoen waarover u niet tevreden bent. Daarvoor hebben wij een klachtenprocedure vastgelegd. In deze procedure leggen wij uit hoe u uw klacht kenbaar kan maken en hoe wij hier verder mee om gaan.

Onze klachtenprocedure kent twee stappen:

Stap 1

Als u uw klacht kenbaar heeft gemaakt bij Insight Real Estate B.V., dan vragen wij u uw klacht schriftelijk en zo volledig mogelijk aan ons toe te zenden. Op die manier kunnen wij ons een goed beeld vormen van de aard van de klacht. U kunt deze klacht sturen naar:

Insight Real Estate B.V.
T.a.v. de heer A.R. Moerman
Diepenbrockstraat 54
1077 WB Amsterdam
020 – 705 2383 

Of per e-mail: arthur@insightrealestate.nl

Binnen 7 dagen ontvangt u van ons een bevestiging dat wij de klacht hebben ontvangen. Binnen 21 dagen kunt u een inhoudelijke reactie van ons op uw klacht verwachten.

Mocht het ons onverhoopt niet lukken om binnen 21 dagen te reageren, dan zullen wij u daarvan tijdig in kennis stellen. Uiteraard zullen wij dan aangeven binnen welke termijn u wél een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Mocht de oplossing die wij aandragen niet naar uw tevredenheid zijn, dan heeft u de mogelijkheid om de zaak voor te leggen bij een onafhankelijk instituut. Dat is stap 2.

Stap 2

U kunt kiezen voor een second opinion van een onafhankelijke partij. Dit is:

Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)
Postbus 19290
3501 DG Utrecht
Tel: 030-2343222
Fax: 030-2300125
Website: www.raadvanarbitrage.nl

Insight Real Estate B.V. is “Regulated by RICS”. Vragen over onze klachtenprocedure kunt u daarom stellen aan:

RICS Europe
Rue Ducale 67
B-1000 Brussel
België
Tel: 0032-2-7331019
Fax: 0032-2-7429748
E-mail: ricseurope@rics.org
Website: www.rics.org


Tuchtrecht NRVT

De taxateur die zich inschrijft in het register van het NRVT is onderworpen aan de statuten en de reglementen van het NRVT en derhalve ook aan tuchtrechtspraak. Dat betekent dat hij voor zijn handelen of nalaten in strijd met de Algemene gedrags- en beroepsregels en/of andere reglementen van het NVRT, individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor het centraal ingericht en onafhankelijk opererend tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT (STNRVT). De STNRVT is onafhankelijk van het NRVT, kent een eigen bestuur, statuten en reglementen.

Klachten kunnen worden ingediend door belanghebbenden, opdrachtgevers of door het NRVT. Klachten worden ingediend bij het klachtenbureau van de STNRVT. De klacht wordt vervolgens behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege.

U kunt een klacht indienen bij het klachtenbureau STNRVT via: info@nrvttucht.nl

Postadres:
Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
Postbus 4136
3006 AC ROTTERDAM